Đang tải dữ liệu...

Minh bạch

  21/02/2011 04:18:02 PM 
Thiên Quang thực hiện các bước để hiểu những tác động thật sự, dự đoán hậu quả trong tương lai, và quản lý rủi ro hoạt động một cách nhất quán trong toàn công ty. Thiên Quang tham gia tích cực và thông tin một cách minh bạch với các bên có lợi ích liên quan.

Thiên Quang ý thức được trách nhiệm:
- Nâng cao chất lượng công bố thông tin cho các cổ đông, nhà đầu tư.
- Đối xử bình đẳng, và tiếp cận một cách chủ động với các cổ đông.
- Thực hiện chính sách quản trị doanh nghiệp một cách minh bạch.
- Tuân thủ các quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty niêm yết
- Thực hiện nguyên tắc hành động có trách nhiệm trong hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty.